Warunki gwarancji

Warunki Gwarancji Semmelrock Stein+Design

Semmelrock Stein+Design spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołbieli (05-340) przy ul. 1 Maja 6 (dalej: „Semmelrock”) udziela gwarancji jakości (dalej: “Gwarancja”) sprzedawanych produktów marki Semmelrock (dalej: “Produkty” lub “Produkty Semmelrock”) oraz gwarantuje ich zgodność z normami i aprobatami technicznymi wydawanymi przez IBDiM w Warszawie dla Semmelrock osobom, które nabyły te Produkty (dalej: “Kupujący”) na następujących warunkach:

 1. Semmelrock gwarantuje, że Produkty nabyte przez Kupujących są wolne od wad technologicznych, powstałych z przyczyn tkwiących w tych Produktach (dalej: “Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w punkcie 3 poniżej (dalej: “Okres gwarancji”).
 2. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt Semmelrock na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
 3. Okres gwarancji na Produkty Semmelrock wynosi 3 (słownie: trzy) lata od dnia wydania Kupującemu Produktów Semmelrock.
 4. Uprawnienia z tytułu Gwarancji Kupujący nabywa z chwilą wydania mu Produktów przez Semmelrock lub Sprzedawcę.
 5. W związku z udzieleniem niniejszej Gwarancji, odpowiedzialność Semmelrock z tytułu rękojmi za wady rzeczy jest wyłączona na podstawie art. 588 § 1 Kodeksu cywilnego w stosunku do Kupujących niebędących konsumentami w myśl przepisów art. 221 Kodeksu cywilnego.§
 6. Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia w ramach udzielonej Gwarancji jest przedstawienie:
  1. wniosku reklamacyjnego na piśmie,
  2. kserokopii oryginału faktury, rachunku lub innego dowodu potwierdzającego zakup Produktów,
  3. oświadczenia wskazującego zakres wad / powstałych uszkodzeń Produktów,
  4. oświadczenia o sposobie wykonania podbudowy i wbudowania Produktów, jeżeli Produkty zostały ułożone,
  5. dodatkowo w przypadku Kupujących niebędących konsumentami – kserokopii oryginałów dokumentów WZ.
 7. Wszelkie wady Produktów objęte niniejszą gwarancją Kupujący zobowiązany jest zgłaszać do miejsca zakupu Produktów niezwłocznie, w formie pisemnej podając opis Wad oraz dołączając dokumenty określone w punkcie 6 powyżej.
 8. W przypadku stwierdzenia Wad Produktu, Kupujący wstrzyma się z jego zabudową oraz złoży niezwłocznie reklamację w trybie opisanym w punkcie 7 powyżej. Jeżeli Kupujący wbudował Produkt z wcześniej stwierdzonymi Wadami, Semmelrock nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z rozbiórką i ponową zabudową Produktów.
 9. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy Produkt zostanie wymieniony na nowy wolny od wad w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony wspólnie przez Semmelrock oraz Kupującego.
 10. Semmelrock przed wydaniem ostatecznej decyzji dotyczącej reklamacji złożonej na podstawie niniejszych  Warunków Gwarancji zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin reklamowanych Produktów, pobrania ich próbek oraz do wykonania ich badań laboratoryjnych. Wykonanie czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wstrzymuje termin rozpoznania reklamacji wskazany w punkcie 9 niniejszych Warunków Gwarancji, jednak nie dłużej niż o kolejne 30 dni. O każdorazowym przedłużeniu terminu ponad okres 30 dni roboczych wskazany w punkcie 9 niniejszych Warunków Gwarancji Kupujący zostanie zawiadomiony przez Semmelrock na piśmie, telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.
 11. W sytuacji konieczności przeprowadzenia oględzin w miejscu ułożenia reklamowanych Produktów lub podłoża, które z powodu panujących warunków atmosferycznych (np. deszcz, zalegający śnieg lub lud itp.) są niemożliwe do przeprowadzenia, wskazane w punkcie 10 niniejszych Warunkach Gwarancji terminy rozpatrzenia reklamacji ulegają wydłużeniu o czas, w którym utrzymują się wskazane wyżej warunki atmosferyczne, o czym Kupujący zostanie poinformowany przez Semmelrock na piśmie, telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail. Dodatkowo, na życzenie Kupującego Semmelrock uzasadni przyczynę niemożności przeprowadzenia oględzin, o czym mowa w zdaniu poprzedzającym. Po ustaniu panujących warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie oględzin, bieg terminu rozpoznania reklamacji biegnie dalej.
 12. Wszelkie Produkty po ich wymianie stają się własnością Semmelrock.
 13. W razie wymiany wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad, termin Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego Produktu.
 14. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek:
  1. niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy / budowy z użyciem Produktów,
  2. niewłaściwego doboru Produktów do rodzaju i wielkości obciążeń,
  3. niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Produktów,
  4. niewłaściwego składowania lub transportu Produktów,
  5. niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych Produktów,
  6. użycia nieodpowiednich materiałów do zabudowy i fugowania wyrobów,
  7. niezachowania zalecanego odstępu pomiędzy kamieniami brukowymi,
  8. klęsk żywiołowych lub innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.
 15. Za Wadę Produktu na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji nie można uznać także:
  1. naturalnych wykwitów wapiennych powstających w procesie dojrzewania betonu,
  2. różnic kolorystycznych Produktów wynikających z właściwości użytych surowców oraz naturalnego procesu dojrzewania betonu,
  3. różnic w fakturze wierzchniej warstwy Produktu nie wpływających na parametry techniczne Produktu,
  4. zabrudzeń powierzchni spowodowanych czynnikami zewnętrznymi,
  5. ewentualnych włoskowatych mikropęknięć powierzchniowych, powstałych w wyniku naturalnego skurczu betonu podczas dojrzewania Produktów,
  6. wbudowania Produktów niezgodnie z instrukcjami montażu Semmelrock (dostępnymi pod adresem: (https://www.semmelrock.pl).
 16. Niezależnie od wyłączeń przewidzianych w punktach 14 i 15 powyżej, nie stanowią wady i nie mogą być przedmiotem reklamacji różnice kolorystyczne wynikające z zakupu tego samego Produktu wyprodukowanego w różnym odstępie czasu.
 17. W stosunku do umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 18. W stosunku do umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 19. Niniejsza Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 20. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 21. Niniejsza gwarancja jest udzielona przez:
 22. Semmerlock Stein+Design spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołbieli (05-340), przy ulicy 1 Maja 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000094019.
 23. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi Warunkami Gwarancji