KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIELONĄ GWARANCJĄ SEMMELROCK STEIN+DESIGN SP. Z O.O.

 Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Semmelrock Stein+Design spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołbieli, adres: ul. 1-go Maja 6, 05-340 Kołbiel, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000094019, NIP: REGON: 672549211, NIP: 7962427320, kapitał zakładowy w wysokości 46 000 000,00 zł. Z Administratorem można się kontaktować drogą pisemną na ww. adres, telefonicznie pod numerem: +48 25 756 21 00, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: https://www.semmelrock.pl/kontakt/formularz-kontaktowy/.
 2. Semmelrock Stein+Design sp. z o.o. z siedzibą w Kołbieli wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem: daneosobowe@semmelrock.com.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji gwarancji udzielonej przez Semmelrock Stein+Design sp. z o.o. z siedzibą w Kołbieli na zakupione przez Państwa produkty marki Semmelrock, w tym w ramach postępowania reklamacyjnego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • a) 6 ust. 1 lit b) RODO – co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy gwarancji, której są Państwo stroną,
  • b) 6 ust. 1 lit. c) RODO – co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Semmelrock Stein+Design sp. z o.o. z siedzibą w Kołbieli, w szczególności w zakresie rozliczeń podatkowych związanych z realizacją gwarancji,
  • c) 6 ust. 1 lit. f) RODO – co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Semmelrock Stein+Design sp. z o.o. z siedzibą w Kołbieli; do prawnie uzasadnionych interesów zaliczyć można obowiązek rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego w ramach udzielonej gwarancji oraz ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania i rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w ramach udzielonej gwarancji. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością rozpatrzenia Państwa zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, za pośrednictwem której dokonywana jest komunikacja w zakresie rozpatrywanego zgłoszenia reklamacyjnego, spółki z grupy Wienerberger, podmioty uczestniczące w procedurze reklamacyjnej, w tym podmiot będący sprzedawcą lub wykonawcą, podmioty wydające ekspertyzy techniczne lub opinie, firmy transportowe i in., podmioty świadczące usługi księgowe, podatkowe i inne usługi doradcze.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Semmelrock Stein+Design sp. z o.o. z siedzibą w Kołbieli przez okres trwania postępowania reklamacyjnego oraz później przez okres 6 lat, tj. do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji albo w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych, w zależności od tego, który okres będzie dłuższy.
 8. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, do ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia, jak również do żądania od Semmelrock Stein+Design sp. z o.o. z siedzibą w Kołbieli ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych zgodnie z pkt 4 lit. a. powyżej mają Państwo także prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile dane te będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. W przypadku danych osobowych przetwarzanych zgodnie z pkt 4 lit. c powyżej mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację.
 11. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.